How To Tie FOUR-LOOP knot - New Fishing knots - Cách buộc lưỡi câu Mới

102 Views
Published
Fishing experience
How To Tie Four-loop knot - New Fishing knots - Cách buộc lưỡi câu mới
- This is a new knot for fishing
I've made this knot and have used it for several years now in salt water and fresh water. With braided line, mono line, fluoro. Very good results. never slipped. I now spread to the fishing community, to add to the treasure of fishing knots.
- Это последний вязальный узел для рыбалки
Я сделал этот узел и уже несколько лет использую его в соленой и пресной воде. С оплеткой, монолиней, фтор. Очень хорошие результаты. никогда не поскользнулся. Теперь я распространяюсь на рыболовецкое сообщество, чтобы добавить к сокровищам рыболовные узлы.
- Ini adalah simpul ikatan terbaru untuk memancing
Saya telah membuat simpul ini dan telah menggunakannya selama beberapa tahun sekarang dalam air garam dan air tawar. Dengan garis dikepang, garis mono, fluoro. Hasil yang sangat bagus tidak pernah terpeleset. Saya sekarang menyebar ke komunitas nelayan, untuk menambah harta dari simpul-simpul memancing.
- Đây là nút buộc mới nhất cho câu cá .
knot này tôi làm ra và đã dùng vài năm nay , trong nước mặn , nước ngọt . Với dòng bện , dòng mono , fluoro . Kết quả rất tốt . chưa bao giờ tuột . Nay tôi phổ biến tới cộng đồng câu cá , nhằm góp thêm vào kho tàng fishing knots .
Category
Carp Fishing